PrismaSeT P
PrismaSeT P

Schneider Electric, Prisma P ile tüm ticari ve endüstriyel binalarda 3200A’e kadar alçak gerilim elektrik dağıtım panolar›nda yüksek performansl› ve güvenilir çözümlersunmaktad›r. Prisma panolar›, hem h›zl› ve kolay kurulumu hem de gelifltirilebilir yap›s› sayesinde en basitinden en geliflmifl olan›na kadar profesyonel sonuçlar elde etmek ve müflterilere ihtiyaç duyduklar› özellefltirilmifl çözümleri sunabilmek için her ayr›nt›s›na kadar özenle tasarlanm›fllard›r. Prisma P, binlerce panonun üretildiği ve devreye alındığı 30 yıllık bir sürede edinilen deneyimin sonucudur.


2023 © . All Right Reserved